Ledelse på tværs

Af Tenna Korsbek Andreasen

billede TennaFor nyligt var jeg til en konference arrangeret af Koncern HR, Region Midtjylland. Titlen var Ledelse på Tværs og ca. 350 folk fra hele landet var samlet. Scenen var sat med inddragelse af aktører fra det regionale, kommunale og praksissektoren og ligeledes var der sneget sig et par borgere med. I løbet af dagen kom diverse forskere og praktikere på banen, og nogle centrale budskaber kom til syne – måske ikke ukendte for mange i den offentlige sektor, men stadig relevante og uløste.

Økonomien som driver

Om man kan lide det eller ej så er økonomi et dominerende incitament for hvorvidt der arbejdes på tværs af afdelinger og sektorer, og den nuværende økonomiske silostruktur er ikke ligefrem fremmende for en samfundsøkonomisk helhedstænkning. Når afregningen sker på baggrund af egne aktiviteter, og ikke på baggrund af resultater/gevinst for samfundet (hvilket i sidste ende betyder for borgeren) så er denne øvelse svær.

Dette udtrykkes der fuld bevidsthed om fra topledelserne, spørgsmålet er så hvordan disse kan understøtte medarbejdere i at lede på tværs samtidig med at det ikke må “tages” fra den enkeltes kasse. Her kom konceptet “prøvehandlinger” ind i billedet, for hvordan kan man blive klogere og overbevidst om både det menneskelige og økonomiske logo_udenstregerrationale i at ændre arbejdsgange, uden at driften kompromiteres.

Men nok om det – scenen var ikke til at gå videre ind i regneark, indikatorer og DRG-snak.

De horisontale rum

Den lidt slidte vending fra “snitflade til samarbejdsrum” er stadig i spil, og den er nu bredt ud til også at omfatte borgeren/patienten. Denne vending rummer ønsket om at danne tætte relationer på tværs, forstå hinandens kompetencer og få dem sat i sving, og få omdannet borgernes forløb til “en kæde” istedet for adskilte stationer.

Ledelse af disse horisontale “rum” er derfor helt centralt. Morten Fogsgaard, UKON berettede om magt som vigtigt i denne sammenhæng. Magten er altid tilstede, og hele tiden til forhandling. Når man er i de horisontale rum handler det om at vi får sat et fælles mål, har gensidig respekt for hinanden og har forståelse for at der er en fællesmængde af viden og kommunikation på spil. Alle sidder med deres dagsorden, men det handler om at få lavet en syntese af disse – uden at det bliver laveste fællesnævner, der hersker!

Per Bo Andersen, Koncern HR, betegnede kompetencen til dette som partnerskabsledelse, hvor sociale kompetencer som empati, nygerrighed, relationsskabelse og rummelighed  er vigtige for at kunne lykkedes.

“Ingen solo-ledere”

Jacob Stengaard Madsen, Regionsdirektør Region Midtjylland, kom med den prompte udmeldelse at der ikke ville blive ansat solo-ledere i regionen. Ledere, der ikke kan sætte sig udover egne mål og egne interesser.

Kravet til ledere udfra den udmeldelse og udfra dagens fortællinger og konklusioner kan tolkes som værende en “bortvisning” af den stærke leder, der styrer sit mandskab gennem stærke vertikale hierarkier. Istedet er der brug for ledere, der kan få eget hus til at fungere, og er bevidst om at dette fungerer bedst hvis man trives med ens naboer – hækken er et fælles ærinde ikke en konfliktzone!