Vil du være med til at forbedre vilkårene for social innovation i Danmark?

Hvordan forbedrer vi vilkårene for entreprenører og virksomheder, der ønsker at arbejde strategisk med social innovation? Og hvordan kan vi fremme ideer og løsninger af samfundsmæssige problemstillinger med udgangspunkt i at skabe bedre rammer for social entreprenørskab, bæredygtige forretningsmodeller og styrkelse af menneskers mulighed for at deltage i samfundsudviklingen?

Vi ser et potentiale i samarbejder mellem offentlige og private virksomheder, der sammen har et social og sustainable impact som målsætning, og vil gerne i dialog med dig om, hvordan vi fremmer og tilgodeser dette.

Hvordan skabes de bedste vilkår for entreprenante iværksættere, medarbejdere i etablerede virksomheder, offentligt ansatte og engagerede borgere, som har lyst til at bidrage til løsninger af samfundsmæssige udfordringer?

Tiltaget hviler på den antagelse, at vi efterhånden er mange, som er stærkt optaget af at løse komplekse udfordringer inden for fx beskæftigelse, sundhed, byudvikling og miljø. Men vilkårene for at mobilisere ressourcer til samarbejde kan være vanskelige.

Relationen mellem offentlige og private sociale innovatører er ofte hængt op på en bevillingskultur, hvor den offentlige sektor hellere vil styre end tage del. Vi oplever også, at mange virksomheder indenfor social innovation kæmper med stramme budgetter og med at skabe økonomisk bæredygtige forretningsmodeller.

Er du passioneret omkring dette, og arbejder du enten som privat eller professionel med feltet – så skrev til os via mail jonas.kroustrup@ru.rm.dk og Tenna.andreasen@ru.rm.dk  eller som en kommentar på denne blog.

Ser frem til at høre fra dig.

God Påske fra Samfundsagenda

Jonas Kroustrup

Tenna Andreasen

 

Vejle på forkant med “Resiliens i byudvikling”

Vi har på samfundsagenda.dk tidligere skrevet om begrebet “Resiliens”, som vi her vil følge op på med endnu et indlæg. Anledningen er, at Vejle Kommune for nylig er blevet optaget i et internationalt netværk for “100 Resilience Cities” iværksat af Rockerfeller Foundation. 

logo.pngAmbitionen med dette verdensomspændende initiativ er at 100 byer, fordelt på hele kloden, skal samarbejde om at udvikle “resiliens” og lære af hinanden. Nogle af de deltagende byer er New York, Rotterdam, Rio de Janiero. Samt nu også Vejle. I forbindelse med optagelsen i netværket har man i Vejle netop organiseret en stor workshop for kerneaktører og partnerskaber m.h.p at udarbejde et arbejdsprogram for at opbygge resiliens og integrere dette i byudviklingen. Dette skete med deltagelse af en delegation fra Rockerfeller Foundation og andre deltagende byer i netværket. Vi var heldige at blive inviteret med til at bidrage til udviklingen, og vi giver her en kort introduktion til Rockerfeller Foundations initiativ, samt begrebet ”resiliens”. Endvidere uddrager vi læringspunkter af Vejles indsats ift. strategisk byudvikling.

Begrebet resiliens stammer oprindelig fra udviklingspsykologien, men overført til byer handler det om modstandskraft overfor klimaforandringer, og om at skabe samspil mellem borgere, offentlige myndigheder og virksomheder for at styrke fællesskaber og løsninger på både miljømæssige og sociale udfordringer. Michael Berkowitz fra Rockerfeller gav en definiton på resiliens som lyder: ”Resilience is the capacity of individuals, communities and systems to survive, adapt, and grow in the face of stress and shocks, and even transform when conditions require it.”. Dermed antages et holistisk perspektiv på resiliens, og foruden at handle om en stærk infrastruktur til at modstå akutte påvirkninger, som f.eks oversvømmelser, handler det også om byernes evne til at klare og håndtere langvarige stresspåvirkninger. Dette kunne f.eks. være politisk uro, social ustabilitet eller en negativ udvikling i erhvervsstrukturen, som man har set det i Detroit i USA og bilindustriens kollaps. At opbygge en øget modstandsdygtighed og forandringsevne i en by kræver derfor koordineret indsatser på en lang række områder indenfor opbygningen af en intelligent infrastruktur, innovativ anvendelse af byens øko-system, som f.eks. haver på byens tage til at opsamle vand, samt indsatser for at sikre virksomheders og borgernes medejerskab til byens udfordringer. Blandt de gode eksempler er Rotterdam, hvor et mindre lokalt stadion er bygget på en måde, så det kan ændre funktion til vandreservoir.

3026880-slide-benthempleinp-a06-lr3026880-slide-20140208waterinthesquare-2lores

Resilens er dermed en evne, som både skal indlejres i byens sociale og tekniske system, så man i fremtiden kan udvikle sig med stigende klimaforandringer og andre komplekse kriser. Michael Berkowitz fortalte endvidere om byen Medillin i Colombia, der tidligere var den by i verden med flest mord pr. indbyggere, som følge af hård narkokriminalitet. Men det har man vendt gennem indsatser på at styrke byens evne til at modvirke kriminalitet, som bl.a. er kommet ved at foretage investeringer i innovative transportsystemer, der kan bringe byens borgere sikkert gennem de hårdt belastede kvarterer.

street cafe near cable car in Medellin, Colombia

Samtidig er man lykkedes med at opbygge et stærkt partnerskab mellem byledelsen, paramilitære grupper og NGO’er, som har skabt øget tryghed og basis for indbyggernes engagement i kriminalpræventive indsatser. Medillin står i dag som et symbol på den transformative kraft, som byer indeholder. I Rio de Janiero har tilsvarende indsatser også haft positiv effekt i byens Favelaer, hvor der også har været fokus på belysning, renovation af bygninger og forskønnelse, samt opbygning af velfærdssystemer og styrkede indsatser for social stabilitet.

Betydningen af resiliens kan forstærkes ved at tænke på byer som sociale og psykologiske systemer, som stresses gennem akutte udfordringer som storm, massiv regn, oversvømmelser, pludselig forurening, sygdom, nedbrud af infrastruktur, strejker og politisk uro. Samtidig kan en lang række andre faktorer føre til en tilstand af kronisk stress, som følge af social ulighed, polarisering, segregering, arbejdsløshed, kriminalitet, urban tæthed, langvarige ombygninger og forældet infrastruktur.

Nogle læsere vil på dette tidspunkt nok begynde at fundere over hvad dette har af betydning for det velsmurte danske velfærdssamfund og rolige skandinaviske klima. Men sagen er, at vi også i vores del af verden er nødt til at opbygge en kollektiv kompetence til resiliens i byerne for at kunne gennemføre nødvendige og hurtigere tilpasnings og forandringsprocesser.

20707121-5aca14341f6abd1bfe136b5ad78e25f7

Dels pga stigende klimaudfordringer, som kun bliver mere alvorlige for hver dag, og samtidig skal vi også forholde os til ændringer i velfærdssamfundet. Vi har ikke råd til at opretholde vores velfærd uden at gentænke det system som skal levere og udvikle det. Mange byer i Danmark er allerede truet på deres eksistens pga. demografiske ændringer, som følge af affolkning eller tab af erhvervsgrundlag. Derfor er bør der også i byerne i Danmark arbejdes med at opbygge en en evne til resiliens, som kan imødekomme både kortsigtede og langsigtede forandringer i klima, erhvervsstruktur og socioøkonomiske forhold.

Så hvordan arbejder man i praksis så på at opbygge resiliens i byudviklingen ? Rockerfellers strategiske model peger på, at en resilient by har følgende karakteristiska: For det første skal den opfylde borgernes helt basale behov for tryghed ift. miljøpåvirkninger, social stabilitet og sundhed. Dernæst skal den være i stand til at beskytte sine fysiske aktiver (bygninger) gennem en smart infrastruktur. Samtidig er der også behov for en veludbygget kommunikationsinfrastruktur, som kan koordinere samarbejde mellem byens aktører, både i dagligdagen og i krisesituationer. Her vil sociale medier spille en stigende rolle, men det kræver også et analogt beredskab. Endvidere skal lokale fællesskaber i byens forskellige distrikter understøttes og udvikles mhp. øget social sammenhængskraft. Sidst men ikke mindst skal der arbejdes på at sikre et grundlag for økonomisk bæredygtig udvikling. Dette kan f.eks ske ved at gøre de lokale udfordringer til erhvervsudvikling og jobsskabelse gennem offentlig-private partnerskaber og social innovation.

I udviklingsprocessen mod øget resiliens skal der være fokus på følgende:

1. En klar identifikation af akutte og langvarige trusler.

2. En strategi, et udviklingsprogram og en organisering. Herunder en central person til at koordinere tvær-organisatoriske indsatser.

3. En række udviklingsprojekter, som skal understøtte strategien.

4. En evalueringsmodel, som kan sikre en løbende modningsproces

Vejle Kommune har samtidig arbejdet på at koble deres Smart City indsats med resiliens, hvilket er unikt i både nationalt og internationalt perspektiv. Gennem samarbejdet med Rockerfeller Foundation har Vejle uden tvivl opnået adgang til et meget givtigt forum og netværk af byer, som kan hjælpe den lille jyske by godt ind i fremtiden.

Hermed et par links og ressoucer, hvis emnet har optaget dig:

100 Cities Network

UNISDR Handbook for local government leaders

Bog om “Resilient Sustainble Cities” af Leonie Pearson

European Environment Agency raport